Lūgšanas

Šobrīd Jūs skatieties:
Lūgšanas

Lūgšanas ikdienas lietošanai

Šajā atvērumā publicēsimdažādas lūgšanas ikdienas lietošanai. Lūgšanas pieejams arī lejupielādei.

Aglonas
Dievmātei

Aglonas Dievmātes svētbilde

↓ Izvēlieties valodu ↓

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētā Marija,
Svētā Dieva Dzemdētāja,
Svētā jaunavu Jaunava,
      Kristus Māte,
Baznīcas Māte,
Žēlsirdības Māte,
Dieva žēlastības Māte,
      Cerības Māte,
Visskaidrākā Māte,
Visšķīstākā Māte,
Neaizskartā Māte,
      Nevainīgā Māte,
Vismīļākā Māte,
Brīnišķā Māte,
Laba padoma Māte,
      Radītāja Māte,
Pestītāja Māte,
Visgudrākā Jaunava,
Godināmā Jaunava,
      Slavējamā Jaunava,
Debesu vārti,
Rīta auseklis,
Slimnieku veselība,
      Grēcinieku patvērums,
Bēgļu mierinājums,
Noskumušo iepriecinātāja,
Kristīgo palīdzība,
      Eņģeļu Karaliene,
Patriarhu Karaliene,
Praviešu Karaliene,
Apustuļu Karaliene,
      Mocekļu Karaliene,
Apliecinātāju Karaliene,
Spēcīgā Jaunava,
Labsirdīgā Jaunava,
      Uzticīgā Jaunava,
Taisnības spogulis,
Gudrības sēdeklis,
Mūsu līksmības cēlonis,
      Garīgais trauks,
Godājamais trauks,
Izcilais dievkalpošanas trauks,
Mistiskā roze,
      Dāvida tornis,
Ziloņkaula tornis,
Zelta nams,
Derības šķirsts,
      Jaunavu Karaliene,
Visu svēto Karaliene,
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene,
Debesīs uzņemtā Karaliene,
      Svētā Rožukroņa Karaliene,
Ģimeņu Karaliene,
Miera Karaliene,
Māras zemes Karaliene,

lūdz par mums!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, tu godināmā un svētā Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja! Samierini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

Lūgsimies!
Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec, lai mūsu, Tavu kalpu, dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


VELTĪŠANĀS VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGAJAI SIRDIJ

Vissvētākā Jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus Māte, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai Bezvainīgajai Sirdij.
Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svētsolījumus un saskaņā ar Evaņģēliju uzņemamies pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no patmīlības un no lētas piekāpības pasaulei, lai mēs būtu pilnīgi tavā rīcībā, vienmēr pildot debesu Tēva gribu.

Bez tam mēs uzticam tev, vislabā Māte, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā tu vēlies: gandarīšanas un lūgšanas garā. Mēs gribam ar dedzību piedalīties svētajā Mises upurī, apustuliski darboties, ik dienas godbijīgi skaitīt Rožukroni un atbilstoši Evaņģēlijam priecīgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. Mēs gribam būt kristīgo tikumu un šķīstības paraugs pasaulei.

Mēs apsolām būt uzticīgi Svētajam tēvam un vienoti ar viņa bīskapiem un priesteriem. Tavā Mātes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuļi, lai veicinātu tik nepieciešamo lūgšanas un mīlestības kopību ar pāvestu, kas ir Baznīcas mācītājs un gans. Mēs lūdzam tevi, Baznīcas Māte, sniegt viņam savu īpašo aizsardzību.

Tāpat mēs tev apsolām lūgties par visām dvēselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamudināt viņus uz tavas Sirds godināšanu. Tā kā ļaunums un grēks pārpludina pasauli, mēs ar paļāvību lūkojamies uz tevi, žēlsirdīgā Māte, un lūdzam glābt visus savus bērnus. Tu, žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija!

SV. BERNARDA LŪGŠANA MEMORARE

Piemini, vislaipnā Jaunava Marija, ka vēl nekad nav dzirdēts, ka jel kāds, kas meklējis tavu patvērumu, piesaucis tavu palīdzību vai vēlējies tavu aizstāvību, nebūtu uzklausīts. Šādas paļāvības iedrošināts, es steidzos pie tevis, Māte un jaunavu Jaunava. Es nāku pie tevis un stāvu tavā priekšā kā raudošs grēcinieks. Ak, mūžīgā Vārda Māte, nenicini manus vārdus, bet dzirdi tos žēlīgi un uzklausi mani. Amen.

Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai

“Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja!”

Izsakot šos vārdus, ar kuriem gadu simtiem ir lūgusies Kristus Baznīca, mēs atveram savu sirdi Tev, Dieva Māte. Tu pazīsti gan cilvēku ciešanas, gan cerības. Būdama Māte, Tu izjūti it visas cīņas, kas noris mūsdienu pasaulē un mūsu zemē Latvijā, – cīņas starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu.
Svētā Gara iedvesmā mēs Tevi lūdzam, lai Tava mātes un Dieva kalpones mīlestība apņem mūsu zemi, kuru uzticam Tev. Paļāvībā mēs uzticam Tev savas tautas likteni šajā pasaulē un mūžībā.
Mēs Tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus, visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un Viņa žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva Dzemdētāja!

      Ak, Bezvainīgā Sirds!
      Palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī!
      Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva!
      No jebkāda grēka, no nešķīstības, negodīguma un savtības pasargā mūs!
      No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs!
      No naida un citu Dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs!
      No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs!
      No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs!
      No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs!
      No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs!
      No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs!
      No grēkiem pret Svēto Garu pasargā mūs!
      Pieņem, Kristus Māte, šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās!
      Palīdzi mums Svētā Gara spēkā uzveikt grēkus visās to izpausmēs!
      Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu ļaunumu!
      Lai Mīlestība pārveido cilvēku apziņu!
      Dieva Māte, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam – ved mūs visus pie sava Dēla,
      mūsu Kunga Jēzus Kristus.

Amen.

Izmantota lūgšana, kuru 1984. gada 25. martā
izsacīja pāvests Jānis Pāvils II, veltot visu cilvēci Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij.

“Monstra te esse matrem”

Boļeslavs
Sloskāns

Boļeslavs Sloskans Bīskaps
Attēls no Vikipēdijas

1893. g. 31.augustā Stirnienes pagasta Tiltagalā dzimis Boļeslavs Sloskāns – godināmais bīskaps, 20.gs. padomju terora moceklis un uzticamais Dieva kalps. Ordinēts par priesteri 1917.g. Pēterpilī, 1926.g. Maskavā slepeni iesvētīts par bīskapu un iecelts par Moģiļevas un Minskas apustulisko virsadministratoru. 1927.g. nepatiesi apsūdzēts spiegošanā, turēts apcietinājumā 17 padomju cietumos, nežēlīgi mocīts un spīdzināts līdz 1933. gadam, kad apmainīts pret diviem padomju spiegiem un atgriezies Latvijā. Te darbojies Rīgas Garīgajā seminārā kā profesors un garīgais audzinātājs. II Pasaules kara laikā aizvests uz Vāciju, pēc kara atbrīvots un pārcēlies uz Beļģiju, kur uzņēmies jaundibinātā latviešu Garīgā semināra vadību. Palīdzējis iegūt izglītību arī daudziem trimdas laju studentiem. Viņa bīskapa devīze – Hostia pro fratribus – upuris par brāļiem. Visus, kas saskārās ar bīskapu B.Sloskānu, apgaroja viņa dziļā dievbijība, sirsnība un pazemība, personības pārdabiskais starojums katru tikšanos darīja par lielu pārdzīvojumu. Pacietība un upurgars izsaka viņa būtību. Godināmais bīskap Boļeslav Sloskān, lūdz Dievu par mums!

Boļeslava Sloskāna fonda mājas lapa.

Lūgšana par drīzu godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna beatifikāciju


Dievs, mūsu žēlsirdīgais Tēvs, Tu aicināji savu kalpu bīskapu Boļeslavu Sloskānu vadīt savu tautu. Mēs Tevi lūdzam: dari, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastībā arī mēs ilgotos mīlēt Tevi un līdzcilvēkus pēc Tava kalpa bīskapa Boļeslava Sloskāna piemēra.Mēs lūdzam par drīzu bīskapa Sloskāna, Tava kalpa, beatifikāciju, lai Tavs vārds aizvien vairāk tiktu godināts un slavēts visās tautās, un ar bīskapa garīgo aizbildniecību mēs Tevi lūdzam arī mūsu īpašajos nodomos.

Tēvs mūsu… Esi sveicināta… Gods lai ir…

Godināmais bīskap Boļeslav Sloskān, lūdz Dievu par mums!

/no grāmatas „Krustaceļš ar Boļeslavu Sloskānu”/

↓ Izvēlieties valodu ↓

Žēlsirdīgais Dievs, Tev bija labpaticis savam kalpam Boļeslavam Sloskānam piešķirt priestera un bīskapa godu un cieņu un vadīt viņu pa Tava Dēla Jēzus Kristus ceļu. Tavs godināmais kalps pacietīgi panesa ciešanas un komunisma represijas, lūdzoties par saviem vajātājiem. Pilnīgā uzticībā viņš paļāvās, ka piepildīsies Tava Dēla vārdi: „Svētīgi jūs esat, ja jūs Manis dēļ lamās un vajās, un visu ļaunu netaisni par jums runās. Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga ir liela debesīs.” (Mt 5, 11-12)
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, par Tava uzticīgā kalpa drīzu iecelšanu svēto kārtā, lai Tavs Vārds aizvien vairāk tiktu godināts un slavēts visās tautās. Lai cilvēki, sekojot bīskapa Boļeslava Sloskāna uzticības un tuvākmīlestības piemēram, kļūtu par Tava Dēla Jēzus Kristus attēlu un vestu pie Tevis šīs pasaules bērnus, kuri izslāpuši pēc patiesības, mīlestības un skaistuma. Lai, sekojot bīskapa Sloskāna piemēram, viņi rastu spēku un drosmi pretoties mūsdienu visatļautības pārņemtās sabiedrības uzbrukumiem ticībai, kristīgajām vērtībām un visur, kur valda nesaticība un naids, lai kristieši kļūtu par piedošanas paraugu. Kungs, mēs Tevi lūdzam, caur bīskapa Sloskāna aizbildniecību uzklausi mūsu lūgšanas (…) nodomā. Amen.

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Imprimatur + Jānis Bulis, Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps 2006. gada 12. augustā

Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo lielas lietas man ir darījis Varenais.

Lūkas ev., 1. nodaļa, 46 – 49. pants